Dette er tømming som skjer ihht. tømmeruter bestemt av Dalane Miljøverk (DIM).

Henvendelser om tømmeruter gjøres til DIM på tlf: 51 46 49 90 eller på epost: post@dim.no

Henvendelser om selve tømmingen gjøres direkte til renovatøren i normalarbeidstiden (Man-Fre, kl 0900-1500) på tlf. 960 960 76.

DIM sender varsel om klargjøring for tømming 10-14 dager før tømming skal finne sted. Etter tømming legger renovatøren igjen tømmekvittering med eventuelle merknader om feil på tankanlegget. Slike feil må det snarest rettes opp i.

KLARGJØRING AV SANTÆRANLEGG FOR SLAMTØMMING

Fra startdatoen må sanitæranlegget være tilgjengelig for renovatøren og eventuell overdekning på og rundt kumlokket må være fjernet. Dersom sanitæranlegget har en spesiell plassering, ligger lengre fra huset enn 15 meter eller at kumlokk ikke er av type betong eller glassfiber, er det viktig at plasseringen er synlig merket for renovatøren. Traseer for tømmeslanger fra biloppstillingsplass til tankanlegget må være ryddet og gjenstander/planter sikret. Husk å sikre atkomst- og tømmeområde slik at renovatøren unngår forulemping fra hus- og kjæledyr.

Det må være tilfredsstillende atkomst fra tankbil med utstyr fram til tømmestedet, dvs. god vei med nødvendig fri høyde (minimum 4 meter) og bredde (minimum 3 meter). Utstikkende greiner må fjernes.

Dersom atkomstvei og oppstillingsplassens beskaffenhet gjør at tankbilen ikke må kjøre på den, må det gis beskjed til Dalane Miljøverk (DIM) om dette snarest og før startdato for tømmingen.

Dersom sanitæranlegget med veiatkomst ikke er klargjort til avtalt tidspunkt, eller av en annen grunn ikke kan tømmes, må abonnenten gi melding til DIM om dette på telefon 51464990 før startdato for tømmingen. Dersom slik melding ikke blir gitt, må abonnenten dekke utgiftene med unødvendig frammøte på eiendommen. I 2023 utgjør en slik bomtur kr. 1128,75 inkl. mva. Ved tømming utenom planlagt rute vil det påløpe ekstra kostnader for tilkjøring. I 2023 utgjør en slik tilkjøring kr. 1890,- inkl. mva.

NB! Huseier må kontrollere at kumlokk er lagt på plass etter tømming.